محصولات

صفحه اصلی/محصولات/سامانه سنجش و پایش انرژی

سامانه سنجش و پایش انرژی

سامانه سنجش و پایش انرژی برای شرکت های برق منطقه ای و شرکت های توزیع برق سرتاسر کشور طراحی شده است. وظیفه این سامانه تجمیع داده های انرژی کنتورهای MK6E ، اکتاریس و ایکس ویژن از پست ها و مانیتور کردن کنتورهای عدم قرائت روزانه و تولید گزارش تلفات شبکه ، پست و خطوط است .

امکانات سامانه سنجش و پایش انرژی به شرح ذیل است :

1- اطلاعات پایه

1-1- پست

امکان تعریف پست جدید ، مشاهده لیست پست ها و تغییر مشخصات پست در این بخش وجود دارد.

لیست فیلد های این بخش :

- کد دیسپاچینگی پست : این کد باید یکتا باشد.

- نام پست

- نوع پست : انتقال / فوق توزیع / اختصاصی / نیروگاهی / همجوار

- وضعیت : تحت مدیریت / غیر تحت مدیریت

- نسبت ولتاژ : اطلاعات از بخش سطح ولتاژ نمایش داده می شود.

- ناحیه بهره برداری : اطلاعات این بخش از نواحی نمایش داده می شود.

- ناحیه شرکت توزیع : اطلاعات این بخش از شرکت توزیع نمایش داده می شود .

- شرکت همجوار : اطلاعات این بخش از شرکت همجوار نمایش داده می شود .

- نام دیسپاچینگ


فرم درج اطلاعات پست جدید 1


لیست پست های تعریف شده با امکان جستجو 1

1-2- ترانس

در این بخش امکان درج یک ترانس جدید ، ویرایش مشخصات ترانس ، ویرایش تاریخچه ترانس وجود دارد.

1-2-1. ایجاد ترانس جدید

در ذیل فیلد های ترانس جدید معرفی شده است :

از تاریخ : کنتور ترانس در آن تاریخ به بهره برداری رسیده است. این تاریخ الزامی است و باید درج شود.

تا تاریخ : اگر کنتور ترانس در تاریخی از بهره برداری خارج شده باشد باید آن تاریخ ذکر شود.

پست : پستی است که ترانس در آن قرار دارد.

کد ترانس

سرترانس : اولیه / ثانویه / ثالثیه

نوع : تحویلی به توزیع / انتقال / نیروگاهی / مصرف داخلی / اختصاصی

3- اخبار و مدارک

سطح ولتاژ

کنتور : شماره سریال کنتور اصلی ترانس که اجباری است .

کنتور پشتیبان

کنتورهای فرمول : شماره سریال کنتورهایی است که در فرمول ها بکار برده شده است .

عدم محاسبه در تلفات شبکه : در تلفات شبکه در صورت تیک خوردن محاسبه نمی شود.

ظرفیت

خروجی اکتیو : فرمول محاسبه خروجی اکتیو می باشد که توسط ابزار فرمول ساز باید ایجاد شود.

ورودی اکتیو

خروجی راکتیو

ورودی راکتیو

خالص اکتیو

خالص راکتیو

- روش استفاده از فرمول ساز :

روی بخش جعبه متن دوبار کلیک کنید تا ابزار فرمول ساز نمایش داده شود.


چهار دکمه ImpAc (Import Active) ، ExpAc (Export Active) ، ImpReActive (Import Reactive) ، ExpReAc (Export ReActive) امکان فرمول نویسی را مهیا می کنند. با استفاده از عملگرها می توانید فرمول را کامل می کند. بعد از ایجاد فرمول روی دکمه ثبت کلیک کنید تا فرمول ثبت شود. بعد از بسته شدن صفحه فرمول ساز روی دکمه درج کلیک کنید تا عبارت فرمول به جعبه متن منتقل شود .


ایجاد ترانس جدید در سامانه 1

1-2-2. لیست ترانس ها

سامانه امکان نمایش ترانس های پست درج شده یا انتخابی و یا کد دیسپانچینگی پست را می دهد.


لیست ترانس های پست انتخابی 1

هر ترانس جستجو شده دو بخش دارد ، ویرایش و تاریخچه

1-2-3. ویرایش ترانس

در این بخش امکان ویرایش مشخصات ترانس وجود دارد . اگر قصد تغییر بازه تاریخی کنتور ترانس را داشته باشید ، سامانه بصورت خودکار مشخصات قبلی را به تاریخچه وارد و مشخصات جدید را به عنوان آخرین مشخصات ترانس نمایش می دهد.

در ذیل فرم ویرایش مشخصات یک ترانس را مشاهده می فرمائید.


ایجاد ترانس جدید در سامانه 1

1-2-2. لیست ترانس ها

سامانه امکان نمایش ترانس های پست درج شده یا انتخابی و یا کد دیسپانچینگی پست را می دهد.


لیست ترانس های پست انتخابی 1

هر ترانس جستجو شده دو بخش دارد ، ویرایش و تاریخچه

1-2-3. ویرایش ترانس

در این بخش امکان ویرایش مشخصات ترانس وجود دارد . اگر قصد تغییر بازه تاریخی کنتور ترانس را داشته باشید ، سامانه بصورت خودکار مشخصات قبلی را به تاریخچه وارد و مشخصات جدید را به عنوان آخرین مشخصات ترانس نمایش می دهد.

در ذیل فرم ویرایش مشخصات یک ترانس را مشاهده می فرمائید.


در تاریخ 01/06/1395 کنتور ترانس تغییر می کند و از 205612142 به 205612540 تغییر می کند.پس طبق فرم ذیل تغییر ار ثبت می کنیم.


همانگونه که در شکل ذیل مشاهده می نمائید ، یک ردیف جدید در بخش تاریخچه ترانس به ترانس اضافه و ترانس قدیمی بازه اش از تاریخ 12/02/1385 تا 01/06/1395 بسته می شود و تاریخچه جدید با مشخصات ترانس جدید ایجاد می شود.

1-2-4. ویرایش تاریخچه ترانس

در این بخش می توانید مشخصات ، تاریخچه هر ترانس را تغییر و ویرایش نمائید. باید توجه داشت درج یک تاریخچه جدید فقط از طریق بخش ویرایش ترانس با تغییر بازه تاریخی میسر است.

1-3- ژنراتور

در این بخش امکان درج یک ژنراتور جدید ، ویرایش مشخصات ژنراتور ، ویرایش تاریخچه ژنراتور وجود دارد.

1-3-1. ایجاد ژنراتور جدید

در ذیل فیلد های ژنراتور جدید معرفی شده است :

از تاریخ : تاریخ شروع بهره برداری کنتور در ژنراتور که الزامی است

تا تاریخ : تاریخ پایان بهره برداری کنتور

پست : پستی که ژنراتور در آن قرار دارد

کد تجهیز

ولتاژ

ظرفیت

کنتور : شماره سریال کنتور مربوط به ژنراتور

کنتور پشتیبان

عدم محاسبه در تلفات شبکه : کنتورهای ژنراتور در تلفات شبکه محاسبه نمی شوند.

کنتورهای فرمول : شماره سریال کنتورهایی که در فرمول استفاده شده است

خروجی اکتیو

ورودی اکتیو

خروجی راکتیو

ورودی راکتیو

خالص اکتیو

خالص راکتیو


فرم درج مشخصات ژنراتور جدید 1

1-1-1. لیست ژنراتورها

سامانه امکان نمایش ژنراتور های پست درج شده یا انتخابی و یا کد دیسپانچینگی پست را می دهد.


لیست ژنراتور های پست انتخابی 2

هر ژنراتور جستجو شده دو بخش دارد ، ویرایش و تاریخچه

1-1-2. ویرایش ژنراتور

در این بخش امکان ویرایش مشخصات ژنراتور وجود دارد . اگر قصد تغییر بازه تاریخی کنتور ژنراتور را داشته باشید ، سامانه بصورت خودکار مشخصات قبلی را به تاریخچه وارد و مشخصات جدید را به عنوان آخرین مشخصات ژنراتور نمایش می دهد.

در ذیل فرم ویرایش مشخصات یک ژنراتور را مشاهده می فرمائید.


در تاریخ 01/06/1395 کنتور ژنراتور تغییر می کند و از 205612421 به 205612002 تغییر می کند.پس طبق فرم ذیل تغییرات را ثبت می کنیم.


همانگونه که در شکل ذیل مشاهده می نمائید ، یک ردیف جدید در بخش تاریخچه ژنراتور به ژنراتور اضافه و ژنراتور قدیمی بازه اش از تاریخ 12/02/1385 تا 01/06/1395 بسته می شود و تاریخچه جدید با مشخصات ژنراتور جدید ایجاد می شود.

1-1-3. ویرایش تاریخچه ژنراتور

در این بخش می توانید مشخصات ، تاریخچه هر ژنراتور را تغییر و ویرایش نمائید. باید توجه داشت درج یک تاریخچه جدید فقط از طریق بخش ویرایش ژنراتور با تغییر بازه تاریخی میسر است.

1-4- فیدر

در این بخش امکان درج یک فیدر جدید ، ویرایش مشخصات فیدر ، ویرایش تاریخچه فیدر وجود دارد.

1-4-1. ایجاد فیدر جدید

در ذیل فیلد های فیدر جدید معرفی شده است :

از تاریخ : تاریخ شروع بهره برداری کنتور فیدر

تا تاریخ : تاریخ پایان بهره برداری کنتور فیدر

پست : پستی که فیدر در آن قرار دارد

کد فیدر

سطح ولتاژ

نوع : خط داخلی / خط تبادلی / مستقل / اختصاصی / مولد پراکنده / خازن / مصرف داخلی

کد دیسپاچینگی خط : اگر نوع خط داخلی یا تبادلی باشد

نام خط : اگر نوع خط داخلی یا تبادلی باشد

نوع خط : پست مقصد / پست مبدا / پست تیاف 1 / پست تیاف 2

وضعیت : انتقال / فوق توزیع

پست مقصد

برق همجوار

توزیع مقصد

کنتور : شماره سریال کنتور فیدر

کنتور پشتیبان

کنتورهای فرمول : شماره سریال کنتورهایی که در فرمول استفاده شده است

عدم محاسبه در تلفات شبکه

خروجی اکتیو

ورودی اکتیو

خروجی راکتیو

ورودی راکتیو

خالص اکتیو

خالص راکتیو


فرم ایجاد فیدر جدید 1

1-1-1. لیست فیدرها

سامانه امکان نمایش فیدر های پست درج شده یا انتخابی و یا کد دیسپانچینگی پست را می دهد.


لیست فیدر های پست انتخابی 3

هر فیدر جستجو شده دو بخش دارد ، ویرایش و تاریخچه

1-1-2. ویرایش فیدر

در این بخش امکان ویرایش مشخصات فیدر وجود دارد . اگر قصد تغییر بازه تاریخی کنتور فیدر را داشته باشید ، سامانه بصورت خودکار مشخصات قبلی را به تاریخچه وارد و مشخصات جدید را به عنوان آخرین مشخصات فیدر نمایش می دهد.

در ذیل فرم ویرایش مشخصات یک فیدر را مشاهده می فرمائید.


در تاریخ 01/06/1395 کنتور فیدر تغییر می کند و از 205611426 به 205612002 تغییر می کند.پس طبق فرم ذیل تغییرات را ثبت می کنیم.


همانگونه که در شکل ذیل مشاهده می نمائید ، یک ردیف جدید در بخش تاریخچه فیدر به فیدر اضافه و فیدر قدیمی بازه اش از تاریخ 12/02/1385 تا 01/06/1395 بسته می شود و تاریخچه جدید با مشخصات فیدر جدید ایجاد می شود.

1-1-3. ویرایش تاریخچه فیدر

در این بخش می توانید مشخصات ، تاریخچه هر فیدر را تغییر و ویرایش نمائید. باید توجه داشت درج یک فیدر جدید فقط از طریق بخش ویرایش فیدر با تغییر بازه تاریخی میسر است.

1-5- باس

1-5-1. درج باس جدید

در این بخش امکان تعریف یک باس جدید در سامانه تحت پست انتخابی وجود دارد. در ذیل فیلد های باس آورده شده است :

- پست : پستی است که باس در آن قرار دارد

- کد باس

- سطح ولتاژ


فرم ایجاد باس جدید 1

1-5-2. لیست باس

امکان جستجو لیست باس های تعریف شده بر اساس پست انتخابی و کد دیسپاچینگی پست وجود دارد.


لیست باس های تعریف شده 1

1-5-3. ویرایش باس

با انتخاب گزینه ویرایش یک باس از لیست باس ها ، امکان تغییر مشخصات باس فراهم می شود .


فرم ویرایش باس انتخابی 1

1-6- کنتور

1-6-1. درج اطلاعات پایه کنتور

در این فرم امکان تعریف کنتور با شماره سریال منحصر آن در سامانه وجود دارد. در ذیل مشخصات فیلد های کنتور آورده شده است :

- شماره سریال : این شماره سریال در کل سامانه استفاده شده و باید یکتا باشد

- نوع کنتور : MKE6 / Actaris

- تاریخ نصب میلادی

- تاریخ بهره برداری میلادی

- تاریخ تعویض میلادی

- تاریخ نصب شمسی

- تاریخ بهره برداری شمسی

- تاریخ تعویض شمسی

- تاریخ پایان بهره برداری

- وضعیت کنتور : فعال / غیر فعال

- وضعیت مدل کنتور : مستر / اسلیو

- نحوه سیم بندی

- کد دیسپاچینگی CT

- کد دیسپاچینگی PT

- بستر مخابراتی : تلفن ثابت / فیبر نوری / موبایل

- شماره تلفن پست

- شماره تلفن مودم

- شماره تلفن مودم رزرو

- آدرس IP

- توضیحات


فرم ایجاد اطلاعات پایه کنتور 1

1-6-2. لیست کنتورها

در این بخش امکان جستجو روی شماره سریال کنتور و نوع کنتور وجود دارد .


لیست کنتورهای جستجو شده 1

1-6-3. ویرایش کنتور

امکان ویرایش کلیه مشخصات کنتور وجود دارد.


فرم ویرایش مشخصات پایه کنتور 1

1-7- غیر فعال سازی

در این بخش امکان غیر فعال کردن دائمی یا موقتی یک کنتور وجود دارد. با غیر فعال کردن کنتور ، کنتور از لیست قرائت خارج می شود و در آمار قرائت کنتورها نمایش داده نمی شود. یک کنتور می تواند در بازه های مختلف زمانی غیر فعال و بعد فعال شود.

1-7-1. درج غیر فعال سازی یک کنتور

ابتدا شماره سریال یا لیست یک نوع از کنتورها جستجو می شود.


لیست جستجو کنتورها برای غیر فعال سازی 1

گزینه غیر فعال سازی ، برای کنتور مورد نظر را کلیک کرده تا فرم غیر فعال سازی کنتور ظاهر شود.


اگر کنتور برای همیشه غیر فعال شده است یا تاریخ آن نا معلوم است فقط تاریخ شروع غیر فعال سازی گزینه از تاریخ درج می شود.

اگر کنتور در یک بازه تاریخی غیر فعال است ، از تاریخ تا تاریخ غیر فعال سازی باید درج شود.

توجه : اگر قبلا کنتور در یک بازه نا محدود غیر فعال شده باشد امکان غیر فعال سای مجدد وجود ندارد و باید برای غیر فعال سازی جدید بازه قبلی بسته شود .

1-7-2. لیست غیر فعال سازی کنتور

امکان تاریخچه غیر فعال سازی کنتور انتخابی وجود دارد.


1-7-3. ویرایش غیر فعال سازی کنتور

امکان تغییر بازه تاریخی در غیر فعال سازی یک کنتور در این بخش وجود دارد.


ویرایش غیر فعال سازی کنتور 1

1-8- انواع کنتور

در این بخش امکان تعریف انواع کنتور وجود دارد.

1-8-1. درج انواع کنتور


فرم درج انواع کنتور 1

1-8-2. لیست انواع کنتور

در این بخش لیست نوع های کنتور نمایش داده می شود .


1-8-3. ویرایش انواع کنتور

در این بخش امکان تغییر مشخصات نوع کنتور انتخابی در لیست کنتورها وجود دارد.


1-9- سطح ولتاژ

در این بخش امکان تعریف انواع سطح ولتاژ های مورد استفاده در سامانه پایش انرژی وجود دارد.

1-9-1. تعریف سطح ولتاژ جدید

فیلد های سطح ولتاژ به شرح ذیل می باشد.

- سطح ولتاژ : نام منحصر سطح ولتاژی است که قصد تعریف آنرا دارید.

- مشخصات


فرم تعریف سطح واتاژ جدید 1

1-9-2. لیست سطوح ولتاژ

در این لیست امکان مشاهده سطوح ولتاژ تعریف شده وجود دارد . در این لیست می توان با انتخاب یک سطح ولتاژ به بخش ویرایش سطح ولتاژ رجوع کرد.


لیست سطوح ولتاژ 1

1-9-3. ویرایش سطح ولتاژ

در این بخش امکان تغییر نام و مشخصات سطح ولتاژ انتخابی در بخش لیست سطوح ولتاژ وجود دارد.


فرم ویرایش سطح ولتاژ 1

1-10- شرکت توزیع

در این بخش امکان تعریف شرکت های توزیع برق که در سامانه مورد استفاده قرار می گیرد وجود دارد.

1-10-1. درج شرکت توزیع

در این بخش امکان تعریف نام شرکت توزیع وجود دارد.


فرم تعریف شرکت توزیع جدید 1

1-10-2. لیست شرکت های توزیع

در این بخش امکان مشاهده لیست شرکت های توزیع تعریف شده در سامانه وجود دارد.


1-10-3. ویرایش شرکت توزیع

در این بخش امکان ویرایش نام یک شرکت توزیع وجود دارد.


فرم ویرایش شرکت توزیع 1

1-11- شرکت همجوار

در این بخش شرکت های همجوار در سامانه تعریف و مدیریت می شوند.

1-11-1. درج شرکت همجوار

در این بخش نام شرکت همجوار با برق منطقه ای که در سامانه مورد استفاده است تعریف می شود.


فرم درج شرکت همجوار 1

1-11-2. لیست شرکت های همجوار

در این بخش لیست شرکت های همجوار تعریف شده در سامانه قابل مشاهده است و با انتخب یکی از شرکت های همجوار می تواند به بخش ویرایش ارجاع داده شد.


لیست شرکت های همجوار 1

1-11-3. ویرایش شرکت همجوار

در این بخش امکان تغییر نام شرکت همجوار وجود دارد


فرم ویرایش شرکت همجوار 1

1-12- نواحی

در این بخش امکان مدیریت و تعریف نواحی برق منطقه ای وجود دارد.

1-12-1. درج نواحی جدید

در این بخش امکان تعریف نام یک ناحیه جدید در سامانه پایش انرژی وجود دارد.


فرم ایجاد ناحیه جدید 1

1-12-2. لیست نواحی

در این بخش لیست نواحی تعریف شده قابل مشاهده است و می توان با انتخاب ناحیه ای اقدام به ویرایش آن ناحیه کرد.


1-12-3. ویرایش نواحی

در این بخش امکان تغییر نام یک ناحیه وجود دارد.


فرم ویرایش ناحیه انتخابی 1

1-13- بستر مخابراتی

در این بخش امکان مدیریت و تعریف انواع بسترهای مخابراتی مورد استفاده در سامانه پایش انرژی وجود دارد.

1-13-1. تعریف بستر مخابراتی جدید

در این بخش امکان درج نام یک بستر مخابراتی وجود دارد.


1-13-2. لیست بسترهای مخابراتی

در این بخش امکان مشاهده لیست بسترهای مخابراتی تعریف شده در سامانه وجود دارد.


لیست بسترهای مخابراتی 1

1-13-3. ویرایش بستر مخابراتی

در این بخش امکان تغییر نام یک بستر مخابراتی انتخابی در بخش ویرایش وجود دارد.


فرم ویرایش بستر مخابراتی 1

2- گزارش ها

2-1- گزارش قرائت فایل های انرژی

این گزارش امکان مشاهده خوانش روزانه فایل های انرژی کنتورها را فراهم می کند. امکان جستجو مختلفی رو تجهیزات پست و کنتورهای آنها وجود دارد . برای کنتورهای MK6E بصورت ساعتی و کنتورهای Actaris بصورت 15 دقیقه میزان انرژی نمایش داده می شود.


فرم جستجو گزارش قرائت فایل های انرژی 1

امکان جستجو روی کنتورها در دو سطح معمولی و پیشرفته فراهم شده است.

جستجو ساده : در این جستجو می توان روی فیلد های ذیل بصورت AND منطقی جستجو را انجام داد.

- از تاریخ : تاریخ شروع است که از آن تاریخ قصد دارید فایل های انرژی قرائت شده را مشاهده نمائید.

- تا تاریخ : تاریخ پایان است که قصد دارید تا آن تاریخ فایل های قرائت شده انرژی را مشاهده نمائید

- پست : کنتورهای پست انتخابی نمایش داده می شوند.

- نوع پست : کنتورهای انتخابی با این نوع پست نمایش داده می شوند.

- نسبت ولتاژ : کنتورهای پست هایی با نسبت ولتاژ انتخابی نمایش داده می شوند.

- ناحیه بهره برداری: کنتورهای پست هایی که در ناحیه بهره برداری انتخابی قرار دارند نمایش داده می شوند.

- ناحیه شرکت توزیع : کنتورهای پست هایی که در ناحیه شرکت توزیع انتخابی قرار دارند نمایش داده می شوند.

- شرکت همجوار : کنتورهای پست هایی که در شرکت همجوار انتخابی قرار دارند نمایش داده می شوند.

- ترانس : کنتورهای ترانس انتخابی نمایش داده می شوند. اگر پست را برگزیده باشید ترانس های پست انتخابی قابل گزینش می باشند.

- ژنراتور : کنتورهای ژنراتور انتخابی نمایش داده می شوند. اگر پست را برگزیده باشید ژنراتورهای پست انتخابی قابل گزینش می باشند.

- فیدر : کنتورهای فیدر انتخابی نمایش داده می شوند. اگر پست را برگزیده باشید فیدرهای پست انتخابی قابل گزینش می باشند.


گزینش فیلد های جستجو گزارش قرائت انرژی 1


نمونه خروجی گزارش قرائت فایل انرژی 1

جستجو پیشرفته : در این جستجو امکان جستجو ترکیبی روی بخش های ذیل وجود دارد :

- پست

در این بخش امکان جستجو روی پست های تعریف شده در سامانه وجود دارد . امکان فیلتر کردن روی فیلد های ذیل وجود دارد :

o پست

o کد دیسپاچینگی پست

o نام پست : بصورت جستجو متنی نام پست

o نسبت ولتاژ : پست هایی که ولتاژ آنها نسبت ولتاژ انتخابی است.

o ناحیه بهره برداری : پست هایی که در ناحیه بهره برداری انتخابی قرار دارند.

o ناحیه شرکت توزیع : پست هایی که در ناسحه شرکت توزیع انتخابی قرار دارند.

o شرکت همجوار : پست هایی که در شرکت همجوار انتخابی قرار دارند.

o نوع پست : انتقال / فوق توزیع / اختصاصی / نیروگاهی / همجوار

بعد از فیلتر کردن پست مورد نظر روی دکمه جستجو کلیک کرده تا لیست پست ها نمایش داده شود.


نمونه پست های جستجو شده

بعد از مشاهده خروجی پست ها ، باید یک یا چند پست مورد نظر را انتخاب (علامت دار کرده ) و روی دکمه انتخاب گزینه کلیک نماید. تا پست ها انتخاب شوند.


اگر قصد دارید پست ها که جستجو می کنید از قبل انتخاب شده باشند ، قبل جستجو گزینه تمام پست ها را علامت دار کنید و بعد روی دکمه جستجو کلیک نمائید.


نمایش پست های انتخاب شده 1

- ترانس

در این بخش امکان جستجو پیشرفته روی فیلد های مختلف ترانس ها در سامانه وجود دارد. فیلد هایی که می توانید ترانس ها را فیلتر کنید به شرح زیر است :

o پست : ترانس های پست انتخابی

o سطح ولتاژ : ترانس ها با سطح ولتاژ انتخابی

o کد ترانس

سر ترانس

o نوع ترانس : تحویلی به توزیع / انتقال / نیروگاهی / مصرف داخلی / اختصاصی

o کنتور : ترانسی که سریال کنتور درج شده در آن است.

o کنتور پشتیبان : ترانسی که سریال کنتور پشتیبان درج شده در آن است.


نمونه ترانس های جستجو شده 1

بعد از جستجو ترانس ، یک یا چند ترانس مورد نظر را علامت دار کرده و روی دکمه انتخاب گزینه کلیک کنید تا ترانس های مورد نظر در جستجو کلی اعمال شود.


- ژنراتور

در این بخش امکان جستجو و فیلتر کردن فیلد های ژنراتور وجود دارد. فیلد هایی که می توانید ژنراتورهای مورد نظر خود را جستجو نمائید به شرح زیر است :

o پست : ژنراتورهایی که در پست مورد نظر قرار دارند.

o سطح ولتاژ : ژنراتورهایی که سطح ولتاژ انتخابی را دارند.

o کد ژنراتور

o کنتور : ژنراتور سریال کنتور درج شده را دارد.

o کنتور پشتیبان : ژنراتور سریال کنتور پشتیبان درج شده را دارد.


- فیدر

در این بخش امکان جستجو و فیلدر کردن فیدر ها وجود دارد . فیلد هایی که می توانید فیدر یا فیدرهای مورد نظر خود را جستجو نمائید به شرح زیر است :

o پست : فیدرهای پست انتخابی

o کد فیدر

o نوع فیدر : خط داخلی / خط تبادلی / مستقل / اختصاصی / مولد پراکنده / خازن / مصرف داخلی

o سطح ولتاژ : فیدرهایی که سطح ولتاژ انتخابی را دارند.

o پست مقصد : فیدرهایی که در پست مقصد انتخابی قرار دارند.

o برق همجوار : فیدرهایی که در پست های با برق همجوار انتخابی قرار دارند.

o توزیع مقصد : فیدرهایی که در پست های با توزیع مقصد انتخابی قرار دارند.

o کنتور : فیدری که سریال کنتور انتخابی در آن قرار دارد.

o کنتور پشتیبان : فیدری که سریال کنتور پشتیبان انتخابی در آن قرار دارد.


نمونه فیدرهای جستجو شده 1

برای انتخاب فیدرهای مورد نظر آنها را علامت دار و روی دکمه انتخاب گزینه کلیک نمائید تا فیدرهای مورد نظر جزو جستجو شما بیایند.


- خط

در این بخش امکان فیلتر کردن خطوط فراهم شده است و می توان خط یا خطوط مورد نظر را جستجو کرد. فیدرهایی که نوع آنها خط داخلی یا خط تبادلی هستند در این جستجو فیلتر می شوند. فیلد هایی که می توانید خط را جستجو کنید به شرح ذیل می باشند.

o کد خط

o نام خط : جستجو متنی نام خط

o خط : انتخاب خط مورد نظر

o نوع فیدر : خط داخلی / خط تبادلی

o وضعیت : انتقال / فوق توزیع

o سطح ولتاژ : خط در سطح ولتاژ انتخابی قرار دارد.

o برق همجوار پست مبدا : پست مبدا خط در برق همجوار انتخابی قرار دارد

o کد پست مبدا : پست مبدا خط ، پست مبدا انتخابی باشد

o کد پست مقصد : پست مقصد خط ، پست مقصد انتخابی باشد

o نوع خط : پست مقصد / پست مبدا / پست تیاف 1 / پست تیاف 2


برای انتخاب خط یا خطوط مورد نظر آنرا علامت دار و روی دکمه انتخاب گزینه کلیک نمایید.


- کنتور

در این بخش امکان جستجو روی مشخصات مختلف کنتور وجود دارد . برای فیلتر کردن کنتور یا کنتورهای مورد نظر از فیلد های ذیل می توان استفاده کرد :

o شماره سریال

o نوع کنتور : MK6E / اکتاریس

o تاریخ نصب : بازه تاریخی ، تاریخ نصب کنتور

o تاریخ بهره برداری : بازه تاریخی ، تاریخ بهره برداری کنتور

o تاریخ تعویض : بازه تاریخی تاریخ تعویض کنتور

o مالکیت

o وضعیت کنتور : فعال / غیر فعال

o وضعیت مدل کنتور : مستر . اسلیو

o شماره تلفن پست

o شماره تلفن مودم


لیست کنتورهای جستجو شده 2

برای انتخاب کنتورهای مورد نظر ، کنتورها را علامت دار کرده و روی دکمه انتخاب کلیک کنید تا کنتور مورد نظر در لیست کنتورهای مورد جستجو قرار بگیرد.


دستورالعمل جستجو پیشرفته

در گزارش قرائت فایل های انرژی قصد داریم فایل های انرژی کنتورهایی که پست آنها اختصاصی و فیدر آنها اختصاصی باشند را مشاهده نمائیم .


پست های اختصاصی برگزیده می شوند 1


انتخاب فیدر های اختصاصی 1


روی نمایش گزارش کلیک می کنیم


2-2- گزارش قرائت انرژی کنتورها

در این گزارش امکان مشاهده جمع کل خوانش انرژی برای هر کنتور در بازه تاریخی انتخابی وجود دارد . امکان فیلتر کردن کنتورها در دو سطح معمولی و پیشرفته وجود دارد.

جستجو ساده : در این جستجو می توان روی فیلد های ذیل بصورت AND منطقی جستجو را انجام داد.

- از تاریخ : تاریخ شروع است که از آن تاریخ قصد دارید قرائت انرژی کنتور ها را مشاهده نمائید.

- تا تاریخ : تاریخ پایان است که قصد دارید تا آن تاریخ قرائت انرژی کنتورها را مشاهده نمائید.

- پست : کنتورهای پست انتخابی نمایش داده می شوند.

- نوع پست : کنتورهای انتخابی با این نوع پست نمایش داده می شوند.

- نسبت ولتاژ : کنتورهای پست هایی با نسبت ولتاژ انتخابی نمایش داده می شوند.

- ناحیه بهره برداری: کنتورهای پست هایی که در ناحیه بهره برداری انتخابی قرار دارند نمایش داده می شوند.

- ناحیه شرکت توزیع : کنتورهای پست هایی که در ناحیه شرکت توزیع انتخابی قرار دارند نمایش داده می شوند.

- ترانس : کنتورهای ترانس انتخابی نمایش داده می شوند. اگر پست را برگزیده باشید ترانس های پست انتخابی قابل گزینش می باشند.

- ژنراتور : کنتورهای ژنراتور انتخابی نمایش داده می شوند. اگر پست را برگزیده باشید ژنراتورهای پست انتخابی قابل گزینش می باشند.

- فیدر : کنتورهای فیدر انتخابی نمایش داده می شوند. اگر پست را برگزیده باشید فیدرهای پست انتخابی قابل گزینش می باشند.


گزینش فیلد های جستجو گزارش قرائت انرژی کنتورها


نمونه خروجی گزارش قرائت انرژی کنتورها

جستجو پیشرفته : در این جستجو امکان جستجو ترکیبی روی بخش های ذیل وجود دارد :

- پست

- ترانس

- ژنراتور

- فیدر

- خط

- کنتور

با جستجو در هر بخش کنتورها موجود در هر قسمت استخراج و با هم AND منطقی می شود .

به عنوان مثال قصد داریم در بازه تاریخی 1/10/1395 تا 5/10/1395 کنتورهای پست های انتقال و کنتورهای ترانس های انتقال را مشاهده نمائیم.


انتخاب پست های انتقال 1


انتخاب ترانس های انتقال 1


انتخاب بازه تاریخی 1


2-3- جستجو کنتورها

در این گزارش امکان جستجو کنتور روی تجهیزات مختلف پست وجود دارد . کنتورها براساس فیلتر انجام شده جستجو و مشخصات آنها نمایش داده می شود.اگر بازه تاریخی برای جستجو اعمال شود ، وضعیت کنتورها در آن بازه تاریخی نمایش داده می شود .

جستجو ساده :

در این جستجو فیلد های ذیل آورده شده است که با هم AND منطقی می شوند.

- از تاریخ : شروع بازه تاریخی که قصد دارید وضعیت کنتورهای تجهیزات را در آن بازه تاریخی مشاهده نمائید.

- تا تاریخ : پایان بازه تاریخی که قصد دارید وضعیت کنتورهای تجهیزات را در آن بازه تاریخی مشاهده نمائید.

- آخرین وضعیت : در تاریخچه کنتور آخرین وضعیت کنتور فقط نمایش داده می شود.

- کلی : تمام اطلاعات تاریخچه کنتور نمایش داده می شود . اگر بازه تاریخی انتخاب نشود . در صورت انتخاب بازه تاریخی تمام تاریخچه که در بازه تاریخی باشد نمایش داده می شود.

- پست : کنتورهای پست انتخابی نمایش داده می شود.

- نوع پست : کنتورهای پست های با نوع انتخابی نمایش داده می شود.

- نسبت ولتاژ : کنتورهای پست ها با نسبت ولتاژ انتخابی نمایش داده می شود.

- ناحیه بهره برداری : کنتورهای پست ها با ناحیه بهرهبرداری انتخابی نمایش داده می شود.

- ناحیه شرکت توزیع : کنتورهای پست ها با ناحیه شرکت توزیع انتخابی نمایش داده می شود.

- شرکت همجوار : کنتورهای پست ها با شرکت همجوار انتخابی نمایش داده می شود.

- ترانس : کنتورهای ترانس انتخابی نمایش داده می شود.

- ژنراتور : کنتورهای ژنراتور انتخابی نمایش داده می شود.

- فیدر : کنتورهای فیدر انتخابی نمایش داده می شود.

- کنتورهای فرمول : اگر سریال کنتور در فرمول فقط بکار برده شده باشد هم در خروجی گزارش نمایش داده می شود .

به عنوان مثال قصد داریم آخرین وضعیت کنتورهای پست های اختصاصی را مشاهده نمائیم .خروجی کنتورهای پست های اختصاصی 1

برای مشاهده مشخصات کامل کنتور و اعمال تغییرات احتمالی می توان روی گزینه نمایش هر کنتور مورد نظر کلیک کرده تا مشخصات کنتور نمایش داده شود.


براساس اینکه کنتور در کدام یک از تجهیزات (ترانس / فیدر / ژنراتور ) باشد ، مشخصات تجهیزاتی که کنتور در آن قرار دارد نمایش داده می شود.

2-4- انرژی های نقطه تحویل

این گزارش به تفکیک هر پست ، تجهیزات آنرا استخراج (ترانس / فیدر / ژنراتور ) و مقدار انرژی را بر اساس Import Wh ، Export Wh ، Import Varh ، Export Varh ، ورودی اکتیو ، خروجی اکتیو ، ورودی راکتیو ، خروجی راکتیو ، خالص اکتیو و خالص راکتیو نمایش و در انتهای گزارش سرجمع هر یک را محاسبه و نمایش می دهد.

این گزارش را می توان با جستجو ساده یا پیشرفته فیلتر نمود .

فیلد های جستجو ساده :

- تحت مدیریت / غیر تحت مدیریت : تجهیزات پست های تحت مدیریت یا غیر تحت مدیریت نمایش داده می شود.

- پست : تجهیزات پست انتخابی نمایش داده می شود.

- نوع پست : تجهیزات پست ها با نوع انتخابی نمایش داده می شود.

- نسبت ولتاژ : تجهیزات پست ها با نسبت ولتاژ انتخابی نمایش داده می شود.

- ناحیه بهره برداری : تجهیزات پست ها ی ناحیه بهره برداری انتخابی نمایش داده می شود.

- ناحیه شرکت توزیع : تجهیزات پست های ناحیه شرکت توزیع انتخابی نمایش داده می شود.

- شرکت همجوار : تجهیزات پست های شرکت همجوار انتخابی نمایش داده می شود.

- ترانس : ترانس انتخابی نمایش داده می شود.

- ژنراتور : ژنراتور انتخابی نمایش داده می شود.

- فیدر : فیدر انتخابی نمایش داده می شود.


در این مثال تجهیزات پست های نیروگاهی در بازه تاریخی 1/10/1395 تا 30/10/1395 استخراج و مقدار انرژی آنها محاسبه می شود . تمام تجهیزات از تاریخچه براساس بازه زمانی انتخابی استخراج می شوند .


2-5- انرژی های نقطه تحویل کنتور

این گزارش به تفکیک هر پست ، کنتورهای تجهیزات آنرا استخراج (ترانس / فیدر / ژنراتور ) و مقدار انرژی را بر اساس Import Wh ، Export Wh ، Import Varh ، Export Varh ، ورودی اکتیو ، خروجی اکتیو ، ورودی راکتیو ، خروجی راکتیو ، خالص اکتیو و خالص راکتیو نمایش و در انتهای گزارش سرجمع هر یک را محاسبه و نمایش می دهد. این گزارش را می توان با جستجو ساده یا پیشرفته فیلتر نمود .

فیلد های جستجو ساده :

- تحت مدیریت / غیر تحت مدیریت : کنتورهای تجهیزات پست های تحت مدیریت یا غیر تحت مدیریت نمایش داده می شود.

- پست : کنتورهای تجهیزات پست انتخابی نمایش داده می شود.

- نوع پست : کنتورهای تجهیزات پست ها با نوع انتخابی نمایش داده می شود.

- نسبت ولتاژ : کنتورهای تجهیزات پست ها با نسبت ولتاژ انتخابی نمایش داده می شود.

- ناحیه بهره برداری : کنتورهای تجهیزات پست ها ی ناحیه بهره برداری انتخابی نمایش داده می شود.

- ناحیه شرکت توزیع : کنتورهای تجهیزات پست های ناحیه شرکت توزیع انتخابی نمایش داده می شود.

- شرکت همجوار : کنتورهای تجهیزات پست های شرکت همجوار انتخابی نمایش داده می شود.

- ترانس : کنتورهای ترانس انتخابی نمایش داده می شود.

- ژنراتور : کنتورهای ژنراتور انتخابی نمایش داده می شود.

- فیدر : کنتورهای فیدر انتخابی نمایش داده می شود.

در این مثال کنتورهای تجهیزات ، پست های اختصاصی از تاریخ 1/10/1395 تا 30/10/1395 استخراج می شود.


3- تلفات

3-1- تنظیمات تلفات

در این بخش امکان درج مقادیر انرژی برای یه ماه از سال که به مقدار تلفات برای هر سطح ولتاژ اضافه شود وجود دارد. درج مقادیر یکبار انجام می شود و با هر بار مشاهده گزارش تلفات این مقادیر درج شده به گزارش اضافه می شود.


3-1-1. درج تنظیمات

برای درج تنظیمات فیلد های ذیل باید تکمیل شود :

سال : سالی است که قصد دارید تنظیمات ماه آنرا انجام دهید.

ماه : ماه از سالی است که قصد دارید تنظیمات آنرا انجام دهید.

دریافتی از : تکمیل برای استان های همجوار برای سطوح ولتاژ

مراکز تولید خالص : تحت مدیریت / غیر تحت مدیریت / خارج از شبکه / واردات از کشورهای همجوار

ارسالی به : تکمیل برای استان های همجوار برای سطوح ولتاژ

شرکت های توزیع در منطقه برای سطوح ولتاژ

فروش مستقیم در منطقه برای سطوح ولتاژ

مصرف داخلی نیروگاه برای سطوح ولتاژ

مصرف داخلی پست ها برای سطوح ولتاژ

3-1-2. لیست تنظیمات

برای مشاهده مقادیر تنظیمات شبکه که قبلا وارد شده است وارد لیست شده و سال و ماه مورد نظر را برگزینید.


3-1-3. ویرایش تنظیمات

برای تغییر مقادیر وارد شده تنظیمات از لیست تنظیمات روی ویرایش کلیک کرده تا مقادیر مشاهده و امکان تغییر آنها فراهم شود.


3-2- گزارش تلفات شبکه

3-2-1. جستجو تلفات شبکه

در این فرم امکان تعیین بازه زمانی برای مشاهده تلفات وجود دارد. بازه تاریخی می تواند میلادی یا شمسی باشد.
نمونه گزارش تلفات ماه 1

3-3- گزارش تلفات خط

این گزارش تلفات خطوط (فیدرهایی که نوع آنها خط داخلی یا تبادلی است ) را محاسبه و نمایش می دهد.

3-3-1. جستجو گزارش تلفات خط

فیلد هایی که می توان اقدام به فیلتر کردن گزارش نمود به شرح ذیل است :

پست : خطوط پست انتخابی جستجو می شود

سطح ولتاژ ( مبدا ) : سطح ولتاژ مبدا خط با سطح ولتاژ انتخابی یکی باشد.

خط : تلفات خط انتخابی نمایش داده می شود.

وضعیت : انتقال / فوق توزیع

نوع: خط داخلی / تبادلی

از تاریخ ( میلادی ) تا تاریخ : بازه تاریخی به میلادی که داده های انرژی در آن محدوده باشد.

از تاریخ (شمسی ) تا تاریخ : بازه تاریخی به شمسی که داده های انرژی در آن محدوده باشد.


به عنوان مثال ، خطوط با وضعیت انتقال با سطح ولتاژ مبدا 400 در ماه دی 95 جستجو می شود.خروجی گزارش تلفات خط 400 انتقال 1

4- مانیتورینگ

4-1- ماهیانه فایل های انرژی

در این بخش در بازه تاریخی انتخابی امکان مشاهده قرائت یا عدم قرائت کنتورها وجود دارد.

4-1-1. جستجو گزارش ماهیانه فایل های انرژی

برای این گزارش می توان کنتورها را براساس فیلد های ذیل فیلتر کرد.

نوع کنتور : MK6E / اکتاریس

شماره سریال : وضعیت قرائت شماره سریال درج شده نمایش داده می شود

پست : کنتورهای پست انتخابی نمایش داده می شوند.

نوع پست : کنتورهای نوع پست انتخابی نمایش داده می شوند.

نسبت ولتاژ : کنتورهای پست ها با نسبت ولتاژ انتخابی نمایش داده می شود.

ناحیه بهره برداری : کنتورهای پست ها با ناحیه بهره برداری انتخابی نمایش داده می شوند.

ناحیه شرکت توزیع : کنتورهای پست ها با ناحیه شرکت توزیع انتخابی نمایش داده می شوند.

شرکت همجوار : کنتورهای پست ها با شرکت همجوار انتخابی نمایش داده می شوند.

ترانس : کنتورهای ترانس انتخابی نمایش داده می شوند.

ژنراتور : کنتورهای ژنراتور انتخابی نمایش داده می شوند.

فیدر: کنتورهای فیدر انتخابی نمایش داده می شوند.

از تاریخ (میلادی ) تا تاریخ : وضعیت قرائت یا عدم قرائت کنتورها در این بازه تاریخی نمایش داده می شود.

از تاریخ (شمسی) تا تاریخ : وضعیت قرائت یا عدم قرائت کنتورها در این بازه تاریخی نمایش داده می شود.

تعداد صفحات : اگر گزارش تمام صفحه نباشد تعداد رکورد هایی که در هر صفحه نمایش داده می شود است که بطور پیش فرض ده می باشد.

عدم قرائت : فقط کنتورهایی نمایش داده می شوند که در بازه تاریخی انتخابی عدم قرائت دارند.

گزارش تمام صفحه : گزارش در یک صفحه نمایش داده می شود و صفحه بندی نمی شود.

عدم قرائت کنتورها 1

ارائه راه حل های نوین و انحصاری نرم افزاری تخصص ماست مشکل سازمان خود را به ما بسپارید

FEBO Co.

© Behbod Samaneh Fara Ertebat Company.