اخبار و رویدادها
1401/10/11

هدف این سامانه مدیریت مراحل انبارداری و گزارش گیری لحظه ای ، از تمام مراحل تحت انبارداری تحت بستر اینترنت است .

الف ) امکانات بخش سامانه انبارداری

1- درخواست کالا از انبار

-        انبار درخواست شونده

-        طبقه کالا

-        گروه اصلی کالا

-        گروه فرعی کالا

-        کالا

-        واحد شمارش کالا

-        شرح کالا

-        مورد مصرف

-        مقدار درخواست شده

-        ملاحظات

2- درخواست خرید کالا از انبار

-        دلیل درخواست خرید (کمترین مقدار/ نقطه تجدید سفارش / درخواست کالا از انبار / متفرقه )

-        انبار درخواست شونده

-        شماره درخواست کالا از انبار

-        طبقه کالا

-        گروه اصلی کالا

-        گروه فرعی کالا

-        واحد درخواست کننده

-        بخش درخواست کننده

-        مقدار درخواست شده

-        ملاحظات

3- سفارش خرید کالا

-        کد درخواست خرید کالا

-        تاریخ تحویل کالا

-        محل تحویل

-        شرایط پرداخت

-        مبدا

-        مقصد

-        وسیله حمل

-        فروشنده

-        طبقه کالا

-        گروه اصلی کالا

-        گروه فرعی کالا

-        کالا

-        واحد شمارش کالا

-        شرح کالا

-        قیمت واحد

-        تعداد

-        قیمت کل

-        ملاحظات

4- رسید انبار

-        انبار کالا

-        تاریخ ورود

-        تحویل دهنده

-        شماره پلاک ماشین

-        طبقه کالا

-        گروه اصلی کالا

-        گروه فرعی کالا

-        کالا

-        واحد شمارش کالا

-        شماره درخواست خرید کالا

-        تعداد کالا

-        شماره صورتحساب فروشنده

-        تاریخ صورتحساب

-        تاریخ تولید

-        تاریخ انقضاء

-        شماره سریال

-        شرکت توزیع کننده

-        کارخانه تولید کننده

 

5- حواله انبار

-        انبار کالا

-        منطقه گیرنده

-        شماره برگه درخواست کالا از انبار

-        مرکز هزینه گیرنده

-        طبقه کالا

-        گروه اصلی کالا

-        گروه فرعی کالا

-        کالا

-        واحد شمارش کالا

-        مقدار کالا

-        ملاحظات

-        تاریخ تولید

-        تاریخ انقضاء

-        شماره سریال

-        شرکت توزیع کننده

-        کارخانه تولید کننده

 

6- رسید انبار مستقیم

-        انبار کالا

-        واحد تحویل دهنده

-        بخش تحویل دهنده

-        پست تحویل دهنده

-        پرسنل تحویل دهنده

-        شماره درخواست خرید

-        شماره سفارش خرید

-        طبقه کالا

-        گروه اصلی کالا

-        گروه فرعی کالا

-        کالا

-        واحد شمارش کالا

-        مقدار کالا

-        واحد مصرف کننده

-        بخش مصرف کننده

7- بازگشت کالا به انبار

-        دلیل برگشت (مازاد برنیاز / اشتباه درخواست / معیوب بودن  / تغییر برنامه )

-        انبار کالا

-        واحد برگشت دهنده

-        بخش برگشت دهنده

-        واحد تحویل دهنده

-        بخش تحویل دهنده

-        پست تحویل دهنده

-        پرسنل تحویل دهنده

-        طبقه کالا

-        گروه اصلی کالا

-        گروه فرعی کالا

-        کالا

-        واحد شمارش کالا

-        شماره حواله انبار

-        مقدار برگشتی

-        مقدار سالم

-        مقدار معیوب

8- رسید انتقالی بین انبارها

-        انبار تحویل گیرنده

-        انبار تحویل دهنده

-        واحد تحویل دهنده

-        بخش تحویل دهنده

-        پست تحویل دهنده

-        پرسنل تحویل دهنده

-        طبقه کالا

-        گروه اصلی کالا

-        گروه فرعی کالا

-        کالا

-        واحد شمارش کالا

-        مقدار کالا

-        شرح

-        ملاحظات

ب ) امکانات پنل راه اندازی و مدیریتی سامانه

1- امکان تعریف سازمان / منطقه

-        کد سازمان/ منطقه

-        نام سازمان

-        نشانی پستی

-        تلفن های تماس

-        پست الکترونیکی

-        توضیحات

-        لوگو سازمان

2- امکان تعریف واحد های هر منطقه

-        سازمان / منطقه

-        کد واحد

-        نام واحد

-        نشانی پستی

-        تلفن های تماس

-        آدرس پست الکترونیکی

-        توضیحات

-        فایل لوگو

3- امکان تعریف  بخش های هر واحد

-        سازمان / منطقه

-        واحد

-        کد بخش

-        نام بخش

-        نشانی پستی

-        تلفن های تماس

-        آدرس پست الکترونیکی

-        توضیحات

-        فایل لوگو

4- امکان تعریف پست های هر بخش

-        سازمان / منطقه

-        واحد

-        بخش

-        عنوان پست سازمانی

5- پرسنل

-        سازمان / منطقه

-        واحد

-        بخش

-        پست سازمانی

-        نام

-        نام خانوادگی

-        عنوان

-        شماره شناسنامه

-        شماره کد ملی

-        مدرک تحصیلی

-        تلفن منزل

-        تلفن همراه

-        آدرس منزل

-        تاریخ تولد

-        شماره پرسنلی

-        تصویر پرسنلی

-        تصویر امضاء

-        رمز امضاء

-        شناسه کاربری

-        کلمه عبوری

 

 

 

6- طبقه کالا

-        سازمان

-        کد طبقه

-        عنوان طبقه

7- گروه اصلی کالا

-        سازمان

-        طبقه کالا

-        کد گروه

-        عنوان گروه اصلی

8- گروه فرعی کالا

-        سازمان

-        طبقه کالا

-        گروه اصلی کالا

-        کد گروه فرعی

-        عنوان گروه فرعی

9- واحد شمارش کالا

-        سازمان

-        نام واحد شمارش کالا

10- نوع کالا

-        سازمان

-        نوع کالا

 

 

11- کالا

-        سازمان

-        طبقه کالا

-        گروه اصلی کالا

-        گروه فرعی کالا

-        درجه اعتباری

-        مدل کالا

-        برند کالا

-        کد کالا

-        نام کالا

-        مشخصات کالا

-        سازنده کالا

-        وزن کالا

-        تاریخ ساخت

-        تاریخ انقضاء

-        نوع کالا

-        روش استهلاک

-        نرخ به درصد

12- انبارها

-        سازمان

-        نام انبار

-        مشخصات انبار

-        آدرس

-        تلفن

-        متصدی انبار

 

 

 

13- فروشندگان / توزیع کنندگان

-        سازمان

-        نوع (حقیقی / حقوقی)

-        کد فروشنده

-        نام

-        نام خانوادگی

-        شماره تلفن تماس

-        آدرس

-        پست الکترونیکی

-        تلفن همراه

-        نام شرکت

-        شماره ثبت

-        نام مدیر

-        توضیحات

14- جانمایی کالا در انبار

-        سازمان

-        انبار

-        طبقه کالا

-        گروه اصلی کالا

-        گروه فرعی کالا

-        کالا

-        شماره راهرو

-        شماره ردیف

-        شماره قفسه

-        شماره طبقه

15- کاردکس کالا در انباط

-        سازمان

-        انبار

-        طبقه کالا

-        گروه اصلی کالا

-        گروه فرعی کالا

-        کالا

-        واحد شمارش کالا

-        نقطه سفارش مجدد

-        حداقل موجودی

-        حداکثر موجودی

-        تاریخ انقضاء

16- سند افتتاحیه انبار

-        طبقه کالا

-        گروه اصلی

-        گروه فرعی

-        کد کالا

-        نام کالا

-        تعداد کالا

-        فی

17- مدیریت کاربر گروه کاری

-        سازمان

-        نام گروه کاری

18- مدیریت کاربر نقش گروه کاری

-        سازمان

-        گروه کاری

-        نقش

-        وضعیت اهدا نقش

 

 

19- مدیریت کاربر - عضویت گروه کاری

-        سازمان

-        گروه کاری

-        واحد

-        بخش

-        پرسنل

-        اهدا نقش

20- مدیریت کاربر انبارهای گروه کاری

-        سازمان

-        گروه کاری

-        نام انبار

-        وضعیت اهدا نقش

ج ) گزارش ها

1- درخواست کالا از انبار

2- درخواست خرید کالا

3- سفارش خرید کالا

4- رسید انبار

5- حواله انبار

6- رسید انبار مستقیم کالا

7- برگشت کالا به انبار

8- رسید انتقالی بین انبار ها

9- کاردکس کالا

10- کاردکس مالی کالا

11- گزارش گیری اقلام با جزئیات

12- گزارش گیری از ریز کادرکس هر کالا