اخبار و رویدادها
1401/10/11

واحد های IT در سازمان ها با توجه به گستردگی فیزیکی سازمان و کثرت و تنوع تجهیزات کامپیوتری ، امکان دسترسی لحظه ای به آمار قطعات و مدل آنها و نرم افزارهای موجود در هر کامپیوتر و لپ تاپ را ندارند. نبود این آمار بروز و لحظه ای مدیریت تصمیم گیری خرید تجهیزات و تعمیر و نگهداری را با مشکل مواجه می کند. سامانه تجمیع،  ابزاری است که این مشکل را به سادگی بر طرف سازد . سامانه تجمیع بگونه ای طراحی شده است که یک کامپیوتر آخرین وضعیت از لیست قطعات ، نرم افزارهای شبکه و مشخصات شبکه ای را در صورت تغییر با اتصال به سرویس دهنده تعبیه شده ، بروزرسانی می کند و نیازی به اسکن دائمی توسط نرم افزاری از سرور روی کلاینت ها وجود ندارد.این سامانه توسط شرکت فرا ارتباط طراحی و تولید شده است و هم اکنون در چندین سازمان ، موسسه و بانک عملیاتی گردیده است . تولید سامانه صد درصد داخلی بوده و امکان توسعه به سفارش کارفرما و مشاهده عملکرد سورس سـامانه برای کارفـرما بـمنظور اطمینـان از صحـت و امنیـت سـامانه فراهـم می باشـد. امکـانات سـامانه در ذیـل آورده شـده اسـت :

 

-         امکان جمـــع آوری مـــدل و بــرند  قطعات ، نــرم افزارهای نصب شده و مشخصات شــبکه ای بصـورت خودکار

-         تجمیع و ارســال اطلاعات تحــت پروتکــل HTTP بدون نیــاز بـه باز شدن پــورت و اشــغال پهنای باند شــبکه

-         مانیــتورینگ دائمی هــر کامپیوتــر و اتصــال به سرور در صـورت تشخیص تغییرات بدون استفاده دائمی از منابع

-         نصـب  Agent  توسـط شـبکه و از راه دور و جــمع آوری خودکــار روی بســتر وب بــدون نیـاز بــه LAN

-         گزارش گیری روی قطعات / مدل / ظرفیت / انواع نرم افزارها و مشخصـات شبکه ای، روی تمام کامپیوترهای سازمان

-         امکان ایجـاد چــارت سازمانی گرافیـکی و سلسـله مراتبی و تجمیع اطلاعات بر اساس موقعیت فیزیکی هر کامپیوتر

-         امکان ثبـت تجهیزات سخت افزاری و شبکه ای در سامانه و مانیتورینگ روزانه تغییرات در کل کامپیوترهای سازمان

شرکت فرا ارتباط بمنظور آشنایی واحد های فنآوری اطلاعات با نحوه عملکرد سامانه تجمیع ، امکان استفاده از سامانه را بصورت دمو فراهم نموده است.  در این نگارش امکان نصب دمو  روی کامپیوترهای سازمان شما و مشاهده انواع گزارش ها روی داده های تجمیع شده در اختیار کارشناسان قرار می گیرد.